Veel VvE’s hebben in aanvulling op het splitsingsreglement regels opgenomen in een huishoudelijk reglement.Het is echter maar de vraag of alle VvE’s gerechtigd zijn om een huishoudelijk reglement vast te stellen. Daarnaast dienen VvE’s zich er bewust van te zijn dat niet alle regels zonder meer kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

In het splitsingsreglement van de VvE en/of het van toepas- sing verklaarde modelreglement dient uitdrukkelijk te zijn opgenomen dat een VvE een huishoudelijk reglement mag opstellen. Zo’n huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels, die op grond van de wet, het splitsingsreglement en/of het modelreglement van toepassing zijn op de VvE. Indien een dergelijke bepaling niet in het splitsingsreglement of het modelreglement van de VvE is opgenomen, dan is de VvE dus niet bevoegd om een huishoudelijk reglement op te stellen. In de modelreglementen van de KNB van 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017 zijn iedere keer bepalingen opgenomen op grond waarvan de vergadering van een VvE een huishoudelijk reglement kan vaststellen.

Het hebben van een huishoudelijk reglement is op grond van deze modelreglementen optioneel. VvE’s zijn dus niet verplicht om ook een huishoudelijk reglement te hebben. In veel gevallen is het voor een VvE echter wel aan te raden om een huishoudelijk reglement op te stellen, aangezien een huishoudelijk reglement handvatten kan bieden om bepaalde problemen, zoals onredelijke hinder en overlast te beperken/voorkomen.

In beginsel zouden in een huishoudelijk reglement van de VvE slechts regels van orde en feitelijk gebruik moeten worden opgenomen en deze bepalingen mogen uiteraard niet in strijd met de wet en/of het splitsingsreglement zijn. Toch zijn VvE’s zich hiervan blijkbaar niet (altijd) bewust gelet op de huishoudelijke reglementen, die ons kantoor de afgelopen jaren in opdracht van verschillende VvE’s heeft getoetst.

Het komt namelijk regelmatig voor dat in het huishoudelijk reglement bepalingen zijn opgenomen die afwijken van het bepaalde in de splitsingsakte van de VvE. Veel van de VvE’s zijn namelijk van mening dat de bepalingen in het splitsingsreglement en/of het toepasselijke modelreglement door de eigenaars van de VvE als te ‘strak’ of te weinig ‘flexibel’ worden ervaren. Hierdoor zou de VvE onvoldoende mogelijkheden hebben om handhavend op te treden. Daarom worden in huishoudelijk reglementen van VvE’s vaak bepalingen opgenomen, die afwijken van het bepaalde in het splitsingsreglement en/of het modelreglement. Dergelijke bepalingen zijn echter nietig wegens strijd met het splitsingsreglement en/of het modelreglement en worden geacht niet in het huishoudelijk reglement te zijn opgenomen.

Daarnaast valt op dat veel VvE’s in het huishoudelijk reglement één of meerdere bepalingen van de wet, het splitsingsreglement en/of de modelreglementen integraal overnemen. Dit is overbodig omdat deze bepalingen van rechtswege al van toepassing zijn op de gezamenlijke eigenaars van de VvE en deze eigenaars op grond van het bepaalde in het splitsingsreglement dus al zijn gehouden aan deze regels.

Bovendien komt het veel voor dat VvE’s een verbod wen- sen op te nemen met betrekking tot het plaatsen van harde vloerbedekking binnen een privégedeelte. Het is echter maar de vraag of iedere VvE een dergelijk verbod kan opnemen in het huishoudelijk reglement. Bij VvE’s waar het modelreglement 1973 van toepassing is verklaard, kan een dergelijk ver- bod niet in het huishoudelijk reglement worden opgenomen, aangezien de mogelijkheid om nadere gebruiksregels voor privégedeelten in een huishoudelijk reglement op te nemen niet expliciet in dit modelreglement is vastgelegd. In de latere modelreglementen is daarentegen wél expliciet bepaald dat VvE’s bevoegd zijn om in het huishoudelijk reglement van de VvE regels te stellen met betrekking tot het (feitelijk) gebruik van de privégedeelte

In afwijking van het voorgaande heeft het Gerechtshof Den Haag op 28 januari 2014 echter geoordeeld dat onder omstandigheden het huishoudelijk reglement van een VvE met modelreglement 1973 toch regels mag bevatten ten aanzien van het gebruik van privégedeelten, voor zover dat gebruik (onredelijk nadelige) effecten heeft op of gevolgen heeft voor de gemeenschappelijkheid of het gebruik van de gemeen- schappelijke gedeelten. Op grond van deze beschikking mo- gen VvE’s met modelreglement 1973 geen algeheel verbod op harde vloerbedekking opnemen, maar zouden deze VvE’s in het huishoudelijk reglement wel (akoestische) normen kunnen vastleggen met betrekking tot de plaatsing van harde vloerbedekking teneinde onredelijke hinder te voorkomen. De formulering van de artikelen van het huishoudelijk reglement komt dan ook heel nauw.

Aangezien het opstellen van een juridisch houdbaar huishoudelijk reglement niet zo eenvoudig is, is het advies aan VvE’s om het huishoudelijk reglement van de VvE te laten toetsen door een juridisch deskundige teneinde vast te stellen of de bepalingen in het huishoudelijk reglement van de VvE wel in overeenstemming zijn met de dwingende wetsbepalingen, de jurisprudentie, de bepalingen in het splitsingsreglement van de VvE en de bepalingen van het (eventueel) toepasselijke modelreglement.

Bron: www.appartementeneigenaar.nl/juridisch/is-een-huishoudelijk-reglement-verplicht