Een meerjaren onderhoudsplan voorkomt achterstallig onderhoud en verval

De basis voor gedegen VvE beheer is het aanwezig zijn van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In het MJOP staat precies beschreven welk (groot) onderhoud de aankomende jaren nodig is en wat de bijbehorende kosten hiervoor zijn. Hierdoor wordt achterstallig onderhoud en verval van het complex voorkomen. Bovendien geeft een MJOP meer financiele zekerheid aangezien het zicht geeft in de kosten voor onderhoud in de aankomende jaren.

Een MJOP is bij wet verplicht en wordt opgesteld aan de hand van (recente) inspectiegegevens. Op basis van de kostenraming voor de komende 10 jaar kan de opbouw van de voorziening groot onderhoud worden bepaald. Flex VvE Beheer adviseert wat er op korte en lange termijn gereserveerd dient te worden om te kunnen anticiperen op het komende groot onderhoud. Het onderhouden van het complex en het voorkomen van achterstallig onderhoud beperkt verval van de bouwdelen en voorkomt mogelijke calamiteiten zoals lekkages, verstoppingen, enzovoort.

De eigen bouwkundige van Flex VvE Beheer stelt zelf of in overleg met een externe partij het MJOP voor de VvE op. Allereerst worden alle gezamenlijke delen van het gebouw, waarvan het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de VvE valt, geïnspecteerd en geïnventariseerd. Denk hierbij aan het dak, de gevel, de galerijen, maar ook de gemeenschappelijke ruimten en alle technische installaties. Het MJOP geeft inzicht in achterstallig onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw die direct aangepakt moet worden. Tevens verkrijgt de VvE inzicht in terugkerend onderhoud, zoals schilderwerk en groot onderhoud dat eens in de zoveel jaar nodig is. De inventarisatie van de bouwdelen is op basis van economische levensduur. Uiteraard hoort hier ook een financieel plaatje bij zodat de VvE goed en duidelijk inzicht krijgt in de benodigde bedragen voor de aankomende jaren. Hiermee kan een passend reservefonds opgebouwd worden. Het MJOP vormt daarmee een belangrijk vergaderdocument voor de Vergadering van Eigenaars.

Het MJOP helpt ook om potentiële kopers van een appartement over de streep te trekken. Tegenwoordig willen potentiële kopers namelijk exact weten wat de staat van onderhoud van het appartementencomplex is, wat zij voor toekomstige verplichtingen hebben en of de kas van de VvE voldoende gevuld is om het aankomend onderhoud te kunnen opvangen. Dergelijke gegevens kunnen doorslaggevend zijn voor een potentiële koper om al dan niet tot een koop over te gaan. Een volledig en overzichtelijk MJOP mag dan ook niet ontbreken.