Kan de VvE de verdeelsleutel voor service en onderhoud wijzigen zonder de splitsingsakte aan te passen?

Vraag: “Onze VvE rekent voor het onderhoud en service voor ieder appartement een bedrag gebaseerd op de breukdelen uit de splitsingsakte. Tijdens de Vergadering van Eigenaars is echter besloten om voor groot onderhoud een gelijk bedrag per appartement in rekening te brengen bij de appartementseigenaren. De splitsingsakte is niet aangepast. Mag dit?”

De wet bepaalt dat alle appartementseigenaren in beginsel voor een gelijk deel moeten bijdragen in de gemeenschappelijke kosten, c.q. in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen. Tegelijkertijd geeft de wet de mogelijkheid om bij de splitsingsakte een andere verhouding te bepalen. In uw geval is er in de splitsingsakte kennelijk een andere verhouding bepaald voor deze kosten. Dat komt overigens vaak voor.

Uw vraag komt er in feite op neer of de Vergadering van Eigenaars bevoegd is om een besluit te nemen dat afwijkt van een zodanige regeling in de splitsingsakte.

Het antwoord daarop is dat er niet van de splitsingsakte kan worden afgeweken, ook niet door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, tenzij de splitsingsakte in zodanige afwijking voorziet. Als dat niet het geval is en er is toch besloten om van de splitsingsakte af te wijken door te besluiten dat alle appartementseigenaren in gelijke delen moeten bijdragen in de gemeenschappelijke kosten, is er in beginsel sprake van een nietig besluit. Dit besluit is dan niet rechtsgeldig en u kunt niet op basis van dat besluit gedwongen worden om meer te betalen dan u conform de verdeelsleutel uit de splitsingsakte zou moeten.

Indien de Vergadering van Eigenaars overigens een aangepaste verdeelsleutel wil overeenkomen, dan zal de splitsingsakte gewijzigd moeten worden. Dit kan alleen als alle eigenaren daarmee instemmen of indien een meerderheid van 80% van de stemmen en het bestuur van de VvE het daarmee eens is.

Bron: www.appartementeneigenaar.nl